CRI Tour 2011Photos from the CRI Tour in Rotorua Thanks to Kirsty Kaihau.

Read More{bonckowall source="1" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="CRITour2011" }{/bonckowall}

 

 

Read More{bonckowall source="1" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="CriTour2011Day1" }{/bonckowall}