IMG_9029  
Photos thanks to Kirsty Kaihau

{bonckowall source="1" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="NOvice1" }{/bonckowall}